Jaarverslag en balans 2015

Algemeen

Het bestuur van de stichting Servingothers is wederom dankbaar dat een flink aantal doelstellingen voor 2015 zijn gehaald. In meerdere opzichten was het een spannend jaar omdat Hans van der Kooij zich door persoonlijke omstandigheden minder kon inzetten dan gewenst. Desondanks heeft de stichting geen enkel verzoek om pastoraat of discipelschap hoeven af te wijzen. De vraag over 2015 was rustiger dan 2014. Dit kan gelegen zijn in een verband met de mindere inzet van Hans van der Kooij en gebrek aan een goede pastorale gebedsruimte.

De financiële cijfers over 2015 laten een gering verlies zien (zie de balans). Aart Wytzes heeft de controle over de administratie 2015 uitgevoerd, evenals het opstellen van de jaarrekening en balans. Met succes heeft de stichting een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Hans Bol.

Activiteiten

Wat betreft bevrijdingspastoraat is er minder gebeden met mensen omdat er minder verzoeken werden ingediend. Dat hing ook samen met het hebben van een goede gebedsruimte. Tijdelijk is daar weliswaar in voorzien door een leegstaande woning in de verkoop. Echter deze woning is inmiddels verkocht. Evengoed is ongeveer 30 keer gebeden met iemand. Daarnaast is er wel meer energie gestoken in de nazorg en de voorbereiding om deze mensen op een andere manier te helpen in de vorm van discipelschap/coaching of doorverwijzing. Het team is ook in 2015 bijgeschoold door een team van psycho-sociaaltherapeuten.

In 2015 zijn eveneens 19 personen intensief door een discipelschapstraject gegaan. Evenveel als in 2014. Echter met 6 personen is het traject inmiddels afgerond. Daar zijn 6 nieuwe personen voor in de plaats gekomen. Dit levert zeer dankbare reacties op van deelnemers. Zij ervaren dat zij weerbaarder zijn geworden, beter beslissingen kunnen nemen en minder spanning ervaren. Maar bovenal dat zij geleerd hebben meer op Jezus te gaan lijken en hun leven met anderen te delen. Het mee eten (integraal onderdeel van ons leven zijn) is echt een sleutel en een wezenlijk onderdeel van deze trajecten.

Het bouwen aan een missional community (missionaire gemeenschap) kende tegenslagen. Het team bleef te klein en de andere teamleden konden minder tijd beschikbaar stellen. De praktijk is ook behoorlijk weerbarstig. De doelgroep is moeilijk te vinden en/of te definiëren. Mede om die reden is de energie meer gaan zitten in het zoeken en uitbreiden van een team en mede-christenen aan tafel krijgen. Dat laatste is weliswaar gelukt maar deze mensen verbinden zich nog niet zonder meer met de visie van Servingothers. Het blijft dus zaaien en investeren.

Er is een serieuze poging gedaan om stichting Present te starten in Leusden ter ondersteuning van de activiteiten van Servingothers. De verkenningsfase om tot de oprichting van Present te komen is afgerond. We zitten nog in de fase van analyseren.

Hans en Jolanda van der Kooij hebben ook geïnvesteerd in kennis. Zo is Jolanda geslaagd voor haar opleiding als coach practioner en is Hans zich meer gaan verdiepen in o.a. in Insight Focused Therapy. Beiden zijn zeer ondersteunend op alle drie terreinen van Servingothers. Hans en Jolanda hebben ook geïnvesteerd in mentoren. Dit gebeurt door een echtpaar uit Engeland via skype en min of meer regelmatig bezoek.

2015 is afgesloten met een gering verlies. De begroting van 2016 houdt hier rekening mee.

Bekijk hier de balans van 2015

Comments are closed.